© 2018 BY BLACKLINE| TERMS AND CONDITIONS

1072BE AMSTERDAM | +31642183839 | INFO@BLACKLINEMEDIA.NL |KvK: 64801152 | BTW: NL200682933B01

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKLINEMEDIA

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Blackline Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Blackline Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blackline Media  opgenomen wordt.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Blackline Media  en een opdrachtgever waarop Blackline Media  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Blackline Media

2.1 Blackline Media zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal Blackline Media de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal Blackline Media en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Correctie ronde

Na aflevering van de film/video productie, heeft de opdrachtgever recht op 1 gratis correctie ronde binnen 2 weken na de levering van het product. Dit houdt in kleine wijzigingen. Spelfouten, shots erin of eruit met een maxium van 10 shots. Is de opdrachtgever niet blij met het resultaat en moet de video opnieuw worden ge-edit, brengt dit kosten met zich mee. Onder kleine corecties vallen ( spelfouten, shot wissels, teksten, kleuren etc ) wanneer dit meer dan 2 arbeidsuren gaat duren. Worden er kosten in rekening gebracht.

2.5 Ruw beeldmateriaal

Het ruwe beeldmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Blackline Media tenzij anders aangegeven. Het ruwe beeldmateriaal kan ook verkocht worden tegen een minimale prijs van €95. Het ruwe beeldmateriaal wordt maximaal 2 maanden bewaard.

 

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Blackline Media binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Blackline Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

3.4  Indien u wilt annuleren met een geldige aantoonbare reden, worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht. Zonder enige aantoonbare redelijke redenen wordt er geen restitutie gegeven.

 

 

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De opdrachtgever moet betalen binnen de aangegeven betalingstermijn. De standaard betalingstermijn is 2 weken. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4 Voor het vervaardigen van film/video geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dient vooraf gaande de film dag op rekening van Blackline Media te zijn bijgeschreven. Het filmmateriaal wordt na gereedheid en na volledige betaling opdrachtgever direct verstuurd.

4.5 Blackline Media neemt de reiskosten op zich indien de opdracht plaatsvind binnen de nederlandse grenzen. Eventuele parkeerkosten en andere transport (vliegtuig, veerpont, goederentrein, vrachtwagen, etc. )kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Voor een opdracht in het buitenland geldt dat de vlucht en hotel kosten worden verhaald op de opdrachtgever tenzij anders is afgespoken.

 

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft Blackline Media of diens licentiegevers.

5.2 Blackline Media zet ten allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Blackline Media en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Blackline Media dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Blackline Media en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blackline Media en/of diens licentiegever de door Blackline Media aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blackline Media de door Blackline Media geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Blackline Media door Blackline Media aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij films/video’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Blackline Media is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. social media kanalen. Dit is verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoir toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/stemra website. Thans zijn de kosten 144,- per 30 seconden film voor bestaand repertoir.

 

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Blackline Media. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blackline Mediain staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Blackline Media de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Blackline Media

7.1 Blackline Media is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Blackline Media zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Blackline Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Blackline Media in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Blackline Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Blackline Media heeft gemeld.

 

Artikel 8: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Blackline Media vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Blackline Media de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Blackline Media, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Blackline Media voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etc, waarvan Blackline Media het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

 

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van Blackline Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Blackline Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Blackline Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website Blackline Media 

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blackline Media en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

 

© Blackline Media FILMPRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED. 2014 - 2017

 

 

 

 

  • https://www.instagram.com/blackline.
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon